Osam sati trajala je tematske sjednica splitskog Gradskog vijeća o upravljanju Park šumom Marjan. Nakon održanih konzulatacija s predsjednicima klubova, nešto iza 17 sati Petar Škorić (HDZ) pročitao je prijedloge 7 zaključaka. Svi su, osim drugog prijedloga, prihvaćeni jednoglasno:

Radi očuvanja, zaštite i osiguranja Park Šume Marjan, kao izuzetno vrijednog i značajnog resursa za Grad Split koji se spominje i u prvom Statutu Grada Splita iz 1312. godine, a koji je i kroz dugu povijest bio u vlasništvu Splita, te proširivan darovnicama privatnih posjednika svome Gradu, Gradsko vijeće Grada Splita donosi sljedeće zaključke:

1. Grad Split dužan je poduzeti sve aktivnosti kako bi u skladu s Programom gospodarenja Park šumom Marjan očuvao, zaštitio o održavao Park šumu Marjan.

2. Tražimo uvođenje statusa lokalnih šuma, kao i u većini zemalja EU-a, što bi omogućilo poseban status za Park šumu Marjan u vlasništvu Grada Splita. Davanje gradskog vlasništva Republici Hrvatskoj predstavljalo bi centralizaciju, što je suprotno politici Ministarstva državne imovine koje lokalne resure prepušta na upravlajnje i korištenje jedinicama lokalne samoprave,.
Zadužuje se gradonačelnik i predsjenik Gradskog vijeća Grada Splita da od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog saboru u postupku donošenja Zakona o šumama, koju bi pored državnog i privatnog vlasništva nad šumama, propiše i vlasništvo jedinica lokalne samouprave nad šumama, a što bi omogućilo Gradu Splitu nastavak gospodarenja Park šumom Marjan.

3. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da provedu utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta te evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, kao i da izvrše njihov preklop i usklađenje, odnosno pokretanje postupka cjelovite katastarske izmjere. Također, zadužuje se da putem nadležnih službi izvrši upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, u skladu s odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

4. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da od nadležnih ministarstva zatraži donošenje podzakonskih propisa za poduzimanje mjera za spriječavana j širenja te suzbijanje štetnih organizama te provedbu dodatnih mjera za protupožarnu zaštitu Park šume Marjan.

5. Zadužuje se gradonačelnik da naloži JU Park šuma Marjan donošenje novih i izmjenu postojećih zakonom propisanih akata u cilju zaštite, održavanja i upravljanja Park šumom Marjan.

6. Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita, da u suradnji nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da u daljnjim aktivnostima očuvanja i zaštite Park šume Marjan, te pri izradi novog Programa gospodarenja i Plana upravljanja Park šumom Marjan, posebno uvažavaju slijedeće smjernice:
– težište imati na mjerama i aktivnostima zaštite i očuvanja Park šume Marjan,
– planirati sustavno gospodarenje sukladno novom Programu gospodarenja Park šumom Marjan.
– analizirati mjere za smanjenje prometa unutar Park šume Marjan, kao i mogućnosti uvođenja ekološki prihvatljivog prijevoza.
– mapirati raznolikost drugih staništa i izrada karte tih staništa u obuhvatu park šume Marjan,
– obnoviti ekološko-rekreacijske staze na cjelokupnom području park šume Marjan
– preporuča se Skupštini društva Parkova i nasada uvrštenje djelatnosti koje će omogućiti radnje koje su potrebne za zaštitu Park šume Marjan.
– planirati rane edukativne projekte o Park šumi Marjan u suradnji sa školama

7. Zadužuje se Komisija za urbanizam Grasdskog vijeća Grada Splita da sa predstavnicima vlasnika održi radnu sjednicu na temu legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Park šumi Marjan..
Komisija će na temelju tog sastanka pripremiti izviješće i prijedloge Gradskom vijeću.

MOST je dao sljedeći prijedlog zaključka:

U cilju zaštite Park šume Marjan, Grad Split će na temelju već pokrenute inicijative Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i udruga civilnog društva koje se bave zaštitom prirode i okoliša, prilikom prvih izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije Grada Splita, pokrenuti postupak ukidanja građevinskih područja unutar obuhvata Park šume Marjan“.

Prijedlog je odbijen. Za MOST-ov prijedlog zaključka 11 vijećnika je bilo za, 15 je bilo protiv i 1 suzdržani.

Cijeli tijek tematske sjednice možete pročitati ovdje.