I to je moguće. Sisačko-moslavačka županija planira osnivanje Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju.

Riječ je o prijedlogu župana Ive Žinića o kojem će se raspravljati na županijskoj skupštini koja će se u četvrtak ujutro održati u Topuskom.

“Na temelju članka 44. Statuta Sisačko- moslavačke županije, župan Sisačko-moslavačke županije 9. svibnja 2019. godine utvrdio je Prijedlog Odluke o osniva nju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Odluke i donese Odluku o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju”, stoji u prijedlogu župana upućenom skupštini.

Centar će, kako predlaže župan, služiti kao podrška svemirskoj industriji, a sjedište će mu biti u Sisku.“Ovom se odlukom osniva ustanova Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju kao infrastrukturna i stručna podrška svemirskoj i inovativnoj industriji”, stoji u prijedlogu odluke o osnivanju ove ustanove.

Kažu da će biti podrška europskoj svemirskoj industriji

Opisana je i planirana djelatnost ustanove.

“Djelatnost Ustanove je:

– stručna pomoć u provođenju aktivnosti usmjerenih na ispunjenje obveza koje nalažu zakoni i norme EU i RH u svezi sa svemirskom i inovativnom tehnologijom.

– razvoj novih inovativnih proizvoda za svemirsku industriju do razine patenta ili predindustrijsku proizvodnju.

– razvoj i stručna potpora inovativnim projektima učenika i studenata

– predstavljanje novih tehnoloških rezultata Ustanove na stručnim konferencijama,

– pružanje pravne pomoći u pripremi i provedbi EU projekata s područja razvoja svemirske i inovativne tehnologije,

– podrška europskoj svemirskoj industriji i suradnja s drugim pravnim osobama kao što su škole, sveučilišta, istraživački instituti i nacionalne agencije država članica ESA-e”, stoji u dokumentu.