Sutra će se u Splitu održati 18. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na dnevnom redu naći će se točka “Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja“.

Radi se o točki koja već mjesecima najavljuje, a oporba je često naglašavala da se odluka o oduzimanju koncesije tvrtki Point vlasnika Stipe Latkovića stalno odgađa. Sada je, očito, došla na dnevni red.

VEZANI SADRŽAJ:

Tako će se koncesionaru – POINT SPLIT d.o.o. iz Splita najvjerojatnije oduzeti koncesija dodijeljena Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, na predjelu uvala Vruja.

POINT SPLIT d.o.o. iz Splita dužan je tako pomorsko dobro napustiti u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.koncesija-vruja-latkovic

U nastavku pročitajte obrazloženje predložene odluke o oduzimanju koncesije:

Člankom 30. stavak 1. točke 2. 3. i 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), propisano je:

„Koncesija se može oduzeti:

2. ako se ovlaštenik koncesije ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo izvršavanje ili ne provodi uvjete koncesije,

3. ako ovlaštenik koncesije ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene u koncesiji,

4. ako ovlaštenik koncesije bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru označenom u koncesiji radnje koje nisu predviđene u koncesiji ili su u suprotnosti sa odobrenim projektom.“

Člankom 9. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06/02-14-0006, od 30. svibnja 2014. godine koji je izmijenjen i dopunjen Dodatkom br.1. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06-01/09-18-0014, od 02. srpnja 2018. godine je propisano:

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

– ako koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene Odlukom o davanju koncesije, Odlukom o izmjenama i dopunama koncesije, Ugovorom o koncesiji i ovim Dodatkom Ugovora
– ako koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
– ako koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti sa odobrenom koncesijom,
– ako koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonima i podzakonskim aktima.
U članku 7. Uredbe o postupku davanje koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011, 83/2012 i 10/2017) je propisano:

„Davatelj koncesije dužan je osnovati povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.
Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave.“

– 4 –
Sukladno nalazu i mišljenju Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Povjerenstvo), KLASA: 023-05/16-03/0014, URBROJ: 2181/1-06-01/09-18-0131 od 21.03.2018. godine i dopisu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 008-01/18-01/11, URBROJ: 531-08-18-3, od 29. siječnja 2018.godine, zaprimljen temeljem Zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dana 2. veljače 2018.godine, u kojemu je navedeno da se protiv investitora vodi upravni inspekcijski postupak u svezi građenja pristanišnog lukobrana izgrađenog na lokaciji uvala Vruja, Pisak, utvrđeno je da se predmetna koncesija iskorištava za svrhe za koje nije dana i preko mjere određene u koncesiji i ovlaštenik koncesije bez odobrenja vrši na pomorskom dobru označenom u koncesiji radnje koje nisu predviđene u koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenim projektom, što nije u skladu s Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, KLASA: 021-04/14-02/59, URBROJ: 2181/1-01-14-1 od 25. ožujka 2014. godine i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06/02-14-06, od 30. svibnja 2014. godine, Split.

U zapisniku Povjerenstva konstatirano je sljedeće:

1. Izgrađeni su lukobran i mul bez odgovarajućeg građevinskog akta te dodatni objekt (terasa) sa zapadne strane. Dopisom građevinske inspekcije zaprimljenim 2.2.2018. godine potvrđeno je da se vodi upravni inspekcijski postupak protiv koncesionara, sve u svezi s betoniranjem obale, građenjem lukobrana te izgradnjom betonske grede – zida u moru.

2. Sukladno članku 7. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja KLASA: 021-04/14-02/59, URBROJ:2181/1-01-14-1 od 25. ožujka 2014. godine koncesionar je dužan za svaki eventualni zahvat u prostoru sukladno odredbama Zakona o prostorom planiranju i gradnji ishoditi od nadležnog upravnog tijela odgovarajuće upravne akte za takve zahvate u prostoru.

3. Nisu imali varijabilnog dijela.

4. Lukobran i mul nisu navedeni u grafičkom dijelu koji je sastavni dio Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06/02-14-0006 od 30. svibnja 2014. godine.

5. Koncesionar je postavio plutaču sa sidrenim uređajem na koncesioniranom području što je u koliziji sa Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja KLASA: 021-04/14-02/59, URBROJ:2181/1-01-14-1 od 25. ožujka 2014. godine i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06/02-14-0006 od 30. svibnja 2014. godine.

S obzirom na to kako nema varijabilnog dijela naknade za koncesiju, vidljivo je da koncesionar ne iskorištava koncesiju, što nije u skladu s citiranim člankom 30. stavak 1. točke 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te cit. Ugovorom o koncesiji koji je izmijenjen i dopunjen Dodatkom br.1. Ugovora o koncesiji, a sve navedeno je jedan od razloga radi kojih se može oduzeti koncesija.

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASE: UP/II-362-02/16-23/10, URBROJ: 531-07-2-2-16-3 od 08.09.2016. godine, poništeno je prvostupanjsko Rješenje o uklanjanju KLASA: UP/I-362-02/11-02/00802, URBROJ: 531-07-1-3-1-13-24 od 17. srpnja 2013.
– 5 –
godine te je predmet vraćen na ponovni postupak u kojemu će se donijeti na zakonu osnovano rješenje.

Dana 21. ožujka 2018. godine koncesionaru je poslan Poziv s obzirom na Nalaz i mišljenje Povjerenstva utvrđeno neposrednim nadzorom na koncesiji na pomorskom dobru. U predmetnom pozivu zatraženo je od koncesionara da u roku od 30 dana od dana zaprimanja poziva, a koji je zaprimljen 10. travnja 2018. godine, uskladi svoje postupanje s Ugovorom o koncesiji te da će se u suprotnom oduzeti koncesija.

Dana 26. travnja 2018. godine dopisom je zatraženo očitovanje Grada Omiša i Općine Zadvarje oko predmetne koncesija. Istog dana, dakle 26.travnja 2018. godine, koncesionaru je poslano dopis o namjeri oduzimanja koncesije, te mu je dan rok od 8 dana od primitka dopisa da se očituje o razlozima oduzimanja koncesije, što je obveza koncesionara sukladno članku 9. Ugovora o koncesiji, koji glasi:

„ davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju, s tim da je dužan pisanim putem pozvati ovlaštenika koncesije da se u određenom roku izjasni o razlozima oduzimanja koncesije….“.

Važno je napomenuti kako prema članku 9. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja, KLASA: 934-01/13-01/0224, URBROJ: 2181/1-06/02-14-0006, od 30. svibnja 2014. godine, prije spomenute izmjene i dopune Dodatkom br.1., nije bio propisan rok koji je davatelj koncesije dužan dati koncesionaru u kojem je koncesionar dužan uskladiti svoje postupanje s Ugovorom o koncesiji.

Dopisom od 23. srpnja 2018. godine, koji je poslan svim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na pomorskom dobru, upozorena su komunalna redarstva nadležne jedinice lokalne samouprave na ovlasti i obvezu da prate provedbu Ugovora o koncesiji te izvještavaju Upravni odjel za turizam i pomorstvo o uočenim nepravilnostima, sve sukladno čl. 17. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17).

Sukladno dopisu, dana 09. kolovoza 2018. godine Općina Zadvarje je dostavila dopis u kojemu navode kako se na predmetnu području izvode radovi bez ovlaštenja, te zahtijevaju postupanje davatelja koncesije. Isto je učinio dana 13. kolovoza 2018. godine Grad Omiš, koji je dostavio dopis sa zapisnikom komunalnog redara u kojemu navode kako koncesionar neovlašteno probija šumski put koji vodi prema koncesiji.

Dana 24. listopada 2018. godine koncesionar je podneskom dostavio presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: Uslgr-7/14-20. U presudi se poništava rješenje tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, KLASA: UP/II -362-02/13-21/628, URBROJ: 531-07-2-2-1-13-3 od 30. rujna 2013. godine i premet vraća tuženiku na ponovni postupak.

Osporenim rješenjem KLASA: UP/II -362-02/13-21/628, URBROJ: 531-07-2-2-1-13-3 od 30. rujna 2013. godine odbijena je tužiteljeva žalba protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske u kojem je Pointu d.o.o. naređeno da u roku od 10 dana ukloni građevinu – pristanišni lukobran, nepravilnog tlocrtnog oblika, ukupnih tlocrtnih dimenzija 10 m x (2,5 m – 3 m) + 4 m x (1,5 m – 2 m) + 4 m x 1,5 m, visine cca 1,3 iznad razine mora, koja bez potvrđenog glavnog projekta izrađena u moru i na k.č.z. 6745/3 k.o. Žeževica, na lokaciji Vruja, Pisak.
Također, u presudi između ostalog je navedeno:
– 6 –
„…Nije sporno među strankama ovoga spora da je tužitelj kao investitor izgradio građevinu opisanu u izloženoj izreci prvostupanjskog rješenja bez potvrđenog glavnog projekta.

…Na taj zapisnik, u bitnome, utvrđeno da je investitor nakon što je 29. ožujka 2011. godine postavljena službena oznaka „zatvoreno gradilište“, nastavio radove te je izgradio lukobran, te su na taj zapisnik utvrđene dimenzije toga lukobrana kako se one navode i u izreci prvostupanjskog rješenja.

…Kod takvog stanja stvari, a s obzirom da je među strankama ovoga spora neosporno da je tužitelj kao investitor izgradio građevinu opisanu u izloženoj izreci prvostupanjskog rješenja bez potvrđenog glavnog projekta, ostale tvrdnje koje je tužitelj iznio te ostale isprave koje je priložio nisu od utjecaja na presuđenje u ovom sporu.“
S obzirom na gore navedeno, a kako bi se izbjegle daljnje nedoumice, dana 26. listopada 2018. godine dopisom je zatraženo mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko – dalmatinske županije mišljenje da li je izgrađena građevina na pomorskom dobru zakonito izgrađena, odnosno ima li odgovarajući građevinski akt.
U dopisu Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko – dalmatinske županije KLASE: 361-01/18-01/0196, URBROJ: 2181/1-11-00/01-18-0002, od 05. studenog 2018. godine, navedeno je mišljenje kako su sve te građevine sagrađene bez odgovarajućeg akta za građenje. Prema pozitivnim propisima, da bi se unutar pomorskog dobra mogla graditi bilo kakva građevina, investitor je prije izdavanja odobrenja za građenje dužan ishoditi odgovarajuću koncesiju. Kako je vidljivo, koncesionar istu nije ishodio. Uz to, naveli su kako je koncesionar prikupio velik broj potrebnih suglasnosti i potvrda i poduzeo brojne korake na potrebnim izmjenama prostorno – planske dokumentacije, podnio zahtjev za odobrenje za građenje, no isti nije ishodio.

Također, navode kako je i neutvrđeno da li je izgradnja navedenih građevina bila potrebna za zaštitu obale od urušavanja i da li bi uklanjanje spomenutih građevina stvorilo novu opasnost od urušavanje obale, a samim time i za živote ljudi, stabilnost tla na okolnom zemljištu i opasnost za druge građevine. No sve navedeno i dalje ne mijenja činjenicu da su ove građevine u ovom trenutku nelegalno izgrađene.

S obzirom na gore navedeno i opetovano kršenje Ugovora o koncesiji, a sve u suglasnosti s jedinicama lokalne samouprave, Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na 16. sjednici održanoj 10. rujna 2018. godine je odlučilo da se pokrene postupak oduzimanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja.

Sukladno gore navedenom očito su ispunjeni svi propisani uvjeti za donošenje ove Odluke.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime