Društvo arhitekata Split (DAS) raspisalo je natječaj za izradu idejno arhitektonsko-urbanističkih rješenja za garaže na devet lokacija u Splitu. Mi ovdje donosimo dio podataka o natječaju, a sve možete pronaći na stranicama DAS-a.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je SPLIT PARKING d.o.o., Ruđera Boškovića 28, 21 000 Split, OIB: 90551978160, tel: +(385) 21 470 110, www.splitparking.hr, e-mail: info@splitparking.hr

odgovorna osoba: Marko Bartulić, direktor Split parkinga

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6555 278, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE JOSIPA RUŽIĆ, Josipa Ružić. dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3650tel: 021 210 252, e-mail: arhitektura.ruzic@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA: Javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na 9 lokacija u Splitu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:  

Cilj natječaja je pronalaženje najboljih arhitektonsko-urbanističkih rješenja između više različitih prijedloga garaža na 9 lokacija u Splitu. Natječaj se raspisuje kao anketni radi utvrđivanja prostornih i oblikovnih osobitosti zgrada garaža te istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka. Program obuhvaća izgradnju novih ili nadogradnju postojećih garaža/javnih parkirališta na 9 različitih lokacija. Provođenje natječaja konačni je početak rješavanja problema parkiranja u gradu te uspostava visokokvalitetnog sustava rješavanja prometa u mirovanju kojima će upravljati komunalno poduzeće SPLIT PARKING d.o.o. Naime, problem parkiranja u Splitu je jedan od gorućih komunalnih problema nastao dugogodišnjim zapostavljanjem prometa u mirovanju.

Na predmetnim lokacijama nije propisana obveza provedbe urbanističko – arhitektonskog natječaja, već je provedba natječaja isključivo želja investitora s ciljem da se dobije najbolje cjelovito rješenje za sve lokacije.

Tvrtka Split parking d.o.o. kao investitor i budući upravitelj novih garaža želi da nove garaže budu jedinstvene, kreativno oblikovane, prepoznatljive, ekološki prihvatljive, inovativne te, naravno, da budu u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Splita (GUP).

U nastojanju da parking učini što dostupnijim građanima Splita, turistima, tvrtkama, Split parking d.o.o. ponudit će svoju tehnologiju, znanje i kapacitete te će biti glavni pokretač rješavanja problema parkiranja u gradu Splitu.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Generalnim urbanističkim planom Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, br. 01/06, 15/07, 03/08, 03/12, 32/13 , 52/13, 41/14, 55/14 – pročišćeni tekst).

PRAVO SUDJELOVANJA

Svi zainteresirani natjecatelji imaju pravo sudjelovanja u natječaju individualno ili u sklopu tima. Broj članova u timu nije ograničen.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada: dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 28.01.2019.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 22.02.2019. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.garaze@gmail.com

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.splitparking.hr do 13.03.2019. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 29.04.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj garaže – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

NAGRADE

 

Pretpostavljeni ukupan broj novih parkirnih mjesta raspoređenih u devet novih garaža je 2197. Uz procjenu od 20 m2 po 1 GPM sa pripadajućom kolnom površinom i povećanjem od 25% za preostale sadržaje i bruto površinu građevina  –  procijenjena bruto građevinska površina  za svih devet garaža  iznosi GBRP (sveukupno) = 54.925,00 m2.  Procjena ukupne investicije, temeljena na procjeni od oko 35.500 kn (bez PDV-a) po parkirnom mjestu, iznosi (troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) 77.993.500,00 kn (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost radova proizlazi iz investicijske strategije Naručitelja, a zasniva se na već realiziranim usporedivim projektima, veličini ukupnih zahvata i tipizaciji rješenja.

Procjena  vrijednosti ukupne projektno-tehničke dokumentacije za svih devet garaža iznosi 3.899.675,00 kn (bez PDV-a).

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 368.500,00 kuna neto odnosno cca 512.950,00 kn bruto (bez PDV-a). Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

Nagrada                     Broj nagrada             Neto iznos 

1. nagrada                              1                      147.400,00 kn

2. nagrada                              1                        92.125,00 kn

3. nagrada                              1                        55.275,00 kn

4. nagrada                              1                        44.220,00 kn

5. nagrada                              1                        29.480,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.



Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime