Grad Split objavio poziv obveznicima poreza na nekretnine

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke,Grad Split će poreznu obvezu utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob

Grad Split je objavio poziv obveznicima poreza na nekretnin, koji prenosimo u cijelosti.


Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima (NN br. 115/16)

Dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br. 115/16) – dalje u tekstu Zakon, kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine. S danom 31. prosinca 2017. god. ukida se komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, a prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,


– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.

– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji,

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te jedinice lokalne samouprave. Stoga su jedinice lokalne samoupraveobvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita, Odsjek za poslove u komunalnom gospodarstvu, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Splita da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, do 31. kolovoza 2017. godine dostave podatke putem web obrasca kojem se pristupa sa sljedeće poveznice http://arcg.is/2qjksC9. Podatke je potrebno unijeti posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.
Podatci se mogu dostaviti i predajom u pisarnicu Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, osobno ili putem pošte kao i predajom u prostorije Gradskog kotara (Mjesnog odbora).

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke,Grad Split će postupiti sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima te će se porezna obveza utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob.

NAPOMENA: Svim obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda će se za drugi dio 2017. dostaviti uplatnice sa obrascima koje je potrebno ispuniti i dostaviti na predviđen način ukoliko postoji potreba izmjene podataka iz evidencije komunalne naknade.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
1
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0