Postavljene 474 glomazne kante za smeće po Splitu

Čupić: Ovako lijepe kante na mediteranskoj Rivi šteta je ne ukrasiti medvjeđom kožom ispred njih i električnim umjetnim plamenom tako da imamo dašak Ličkog ugođaja

Od početka srpnja gradske ulice krase nove glomazne kante za smeće. Nove kante imaju mogućnost odvajanja otpada, a služit će i za reklamiranje. Na postavljanje ovih kanta osvrnuo se Renato Čupić, gradski vijećni stranke Pametnoo, koji smatra da ove kante između ostalog narušavuju vizuru Grada. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:


Natječaj za 474 peći na drva Grad Split objavio je u siječnju 2017. Na 254 lokacije trebale su zamijeniti postojeće kante, i dodano je novih 220 lokacija. Pa će ih tako čak 90 biti na Rivi, 25 u Marmontovoj, 15 na Trgu Gaje Bulata … početna cijena je bila 50 kuna po lokaciji, a kako će grad uprihodit oko 26.000 kuna mjesečno, ispada da se cijena digla do 54,85 kuna po lokaciji … na 7 godina. Nakon isteka ugovora kante postaju vlasništvo Grada Splita. Suglasnost za ove kante dali su Parkovi i nasadi i Čistoća.

Ovako lijepe kante na mediteranskoj Rivi šteta je ne ukrasiti medvjeđom kožom ispred njih i električnim umjetnim plamenom tako da imamo dašak Ličkog ugođaja. Možda da je nazvat Macolu za nabavu?

U strateškim smjernicama sve jasno piše, bez potpisa Konzervatorskog odjela kao produžene ruke Ministarstva kulture ne bi se smjele postaviti … http://www.split.hr/Default.aspx?art=7774

R.BR. ULICA – POSTOJEĆE LOKACIJE KOLIČINA

1. Obala hrvatskog narodnog preporoda – Riva 88 
2. Marmontova 21 
3. Trg Gaje Bulata 6 
4. Sinjska 1 
5. Teutina 2 
5. Matošićeva 3 
6. Prokurative 1 
7. Trumbićeva obala 7 
8. Šubićeva 3 
9. Trg braće Radić (Voćni trg) 2 
10. Marulićeva 2 
11. Bosanska 1 
12. Obrov 2 
13. Trogirska 1 
14. Ulica kralja Tomislava 1 
15. Obala kneza Domagoja 8 
16. Zagrebačka 4 
17. Obala kneza Branimira – zapadna 3 
18. Gunjačina 1 
19. Ulica sedam Kaštela 2 
20. Hrvatske mornarice 2 
21. Vukovarska 12 
22. Matice hrvatske 5 
23. Velebitska 8 
24. Dubrovačka 5 
25. Spinčićeva 1 
26. Matoševa 1 
27. Zrinsko frankopanska 1 
28. Tolstojeva 1 
29. Moliških hrvata 1 
30. Gundulićeva + vanjski dio parka Emanuela Vidovića 7 
31. Bruna Bušića 4 
32. Poljička 6 
33. Pojišanska 3 
34. Domovinskog rata 20 
35. Mažuranićevo šetalište 1 
36. Šetalište Petra Preradovića 6 
37. Bregovita 8 
38. Pavlinovićeva 1 
39. Matije Gupca 1 
40. Šetalište Pape Ivana Pavla II 1


UKUPNO 254

NOVE LOKACIJER.BR. ULICA – NOVE LOKACIJE KOLIČINA

1. Obala hrvatskog narodnog preporoda – Riva 2 
2. Marmontova 4 
3. Trg Gaje Bulata 9 
4. Sinjska 2 
5. Matošićeva 8 
6. Prokurative 6 
7. Trumbićeva obala 15 
8. Trg dr. Franje Tuđmana 4 
9. Ulica kralja Tomislava 10 
10. Poljana Vjekoslava Klaića 4 
11. Trg braće Radić (Voćni trg) 2 
12. Bosanska 4 
13. Hrvojeva 6 
14. Poljana kneza Trpimira 8 
15. Zrinsko frankopanska 4 
16. Obala kneza Domagoja 7 
17. Zagrebačka 15 
18. Zvončac 2 
19. Šetalište Ivana Meštrovića 1 
20. Obala kneza Branimira – zapadna 18 
21. Gundulićeva 2 
22. Matoševa 2 
23. Hrvatske mornarice 10 
24. Sedam Kaštela 6 
25. Ulica slobode 2 
26. Dubrovačka 4 
27. Bruna Bušića 2 
28. Poljička 8 
29. Pojišanska 2 
30. Domovinskog rata 20 
31. Mažuranićevo šetalište 2 
32. Velebitska 8 
33. Matice hrvatske 4 
34. Put Supavla 4 
35. Vukovarska 10 
36. Preradovićeva 3

UKUPNO 220

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT

Raspisuje temeljem članka 52. Statuta Grada Splita (”Službeni glasnik Grada Splita”,broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst), i Pravilnika o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita br. 37/11, 1/12, 32/12, 47/16 )

N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda za zamjenu postojećih posuda, (u daljnjem takstu kanti) za smeće i postavljanja novih kanti za smeće sa reklamnim površinama

PREDMET NATJEČAJA

1. Daju se u zakup 474 lokacije na javnim površinama na području Grada Splita sukladno priloženom tabelarnom prikazu što je sastavni dio ovog natječaja, radi zamjene postojećih kanti za smeće i postavljanja novih kanti za smeće s mogućnošću isticanja reklamnih oglasa i obavijesti „plakata“ sukladno suglasnosti tvrtki Parkovi i nasadi d.o.o. i Čistoća d.o.o.

Pod zamjenom postojećih kanti za smeće smatra se uklanjanje postojećih kanti za smeće i postavljanje novih pod slijedećim tehničkim uvjetima:
– košara jedne kante za smeće mora biti maksimalnih dimenzija 70 x 70 x 120 cm, zapremine do 60 litara s mogućnošću odvajanja otpada.Kanta mora biti samostojeća ili ugradbena (po potrebi) sa unutarnjom pregradom za odvajanje otpada. Pregrada mora biti od pocinčanog materijala otporna na koroziju.
– kanta za smeće mora biti izrađena od visoko kvalitetnog nehrđajućeg poliranog čelika otpornog na oštećenja, odnosno koroziju, sa mehaničkom obradom površine poliranjem (vijci također moraju biti od nehrđajućeg poliranog čelika ). Završna fina obrada košare za smeće mora biti od termoplastičnog vanjskog premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija.
– površine za isticanje reklamnih oglasa i obavijesti „plakata“ moraju biti maksimalnih dimenzija 1,0 m x 0,50 m po stranici kante za smeće.
– kanta za smeće mora imati i odvojenu pepeljaru za opuške

Početni iznos mjesečne zakupnine za jednu lokaciju iznosi 50,00 kn, što za 474 lokacije iznosi 23.700,00 kuna mjesečno za cjelokupno vremensko razdoblje iz točke 2. ovog Natječaja, sukladno Zaključku o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita 37/11, 7/12, 47/16).

2. Lokacije iz točke 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme 
od 01.03. 2017. do 28.02.2024.godine.

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti Ugovor o zakupu sa Gradom Splitom.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši svoju obvezu u propisanom roku smatrat će se da je odustao od ponude, a pravo će ostvariti slijedeći najpovoljniji ponuditelj.

Gradonačelnik zadržava pravo poništiti natječaj te po potrebi raspisati novi natječaj.

UVJETI NATJEČAJA

3. Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane na području RH za obavljanje djelatnosti reklamiranja.

4. Ponuda za zamjenu postojećih kanti za smeće i postavljanja novih kanti za smeće sa 
reklamnim površinama se može podnijeti isključivo za sve lokacije iz natječaja te je svaki podnositelj ponude dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 25 000,00 na račun otvoren kod SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. IBAN HR4023300031840900000, Grad Split, Gradski proračun – “Jamčevina za natječaj ”, model 68 uz poziv na broj odobrenja 5738.

5. Nakon isteka Ugovora o zakupu javnih površina (lokacija) za zamjenu i postavljanje novih kanti za smeće s mogućnošću reklamiranja (u daljnjem tekstu Ugovor) iz ovog natječaja postaju bez naknade vlasništvo Grada Splita. Postavljene kante za smeće prelaze u vlasništvo Grada Splita bez novčane ili bilo kakve druge naknade. Po isteku ugovorenog roka Grad Split će odlučiti o načinu daljnjeg reklamiranja na navedenim kantama za otpatke, bilo putem svoje tvrtke ili raspisivanjem novog natječaja za reklamiranje.

6. Uklanjanje postojećih kanti obavit će tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o., u suradnji s tvrtkom Čistoća d.o.o., a postavljanje novih kanti za smeće obaviti će zakupnik o svom trošku u suradnji sa tvrtkom Parkovi i nasadi d.o.o. i Čistoća d.o.o.

7. Zakupnik se obvezuje za vrijeme trajanja Ugovora o svom trošku vršiti popravak i zamjenu dotrajalih i oštećenih oglasnih predmeta – kanti za smeće, kao i oglasnih prostora i plakata , a tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o. i Čistoća d.o.o. će obavljati pražnjenje istih.

8. Grad Split zadržava pravo raskinuti ili aneksirati Ugovor ukoliko dođe do prenamjene prostora na kojem se kanta nalazi.

9. Ponuditeljima koji ne budu odabrani vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijoj ponudi.

10. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog slijedećeg dana od objave.

11. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Odsjek za komunalne poslove, uz naznaku;

“ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAMJENE POSTOJEĆIH KANTI ZA SMEĆE I POSTAVLJANJA NOVIH KANTI ZA SMEĆE SA REKLAMNOM POVRŠINOM – NE OTVARAJ!”, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Splita.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

12. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB, presliku osobne iskaznice
– izvod iz sudskog registra (pravne osobe) izvornik ili ovjereni preslik kod javnog bilježnika ili ovjeren preslik obrtnice. – ne starije od 30 dana,
– izjavu ponuditelja da prihvaćaju sve uvjete i pravila natječaja,
– izjavu ponuditelja da će postaviti nove kante i početi namjenski koristiti najkasnije u roku od 60 dana od dana primopredaje lokacija na javnim površinama, 
– iznos zakupnine koji se nudi po pojedinoj lokaciji
– dokaz o uplaćenoj jamčevini 
– IBAN broj žiro računa i naziv poslovne banke kod koje se vodi,
– broj kontakt telefona ili mobitela,
– ponudu s tehničkim opisom kanti za smeće, te fotografiju ponuđene kante 
– potvrda Grada Splita, upravnog tijela nadležnog za poslove financija da natjecatelj nema dugovanja prema Gradu Splitu (izdaje Upravni odjel za financije), ne stariju od 30 dana
– potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi, ne stariju od 30 dana

13. Natječaj se može provesti ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.

14. Grad Split zadržava pravo, prije odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ponuđenu kantu zatražiti na uvid.

15. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji ponudi veći iznos zakupnine i udovoljava uvjetima ovog Natječaja.

16. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik

17. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

18. Ponude se zaprimaju u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, odnosno objave cjelokupnog teksta natječaja na web stranici Grada Splita i oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave – Banovina.

NAPOMENA:
Obavijesti se mogu dobiti na slijedeći broj telefona: 021/310-432.

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/renato.cupic.75/posts/1923969264542615″ bottom=”30″]

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0