Na prijedlog Mosta, Gradsko vijeće naložilo donošenje posebnih mjera u cilju protupožarne zaštite Park šume Marjan

Most je zatražio donošenje posebnih mjera putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci, uspostavio sustav odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka

Na Tematskoj sjednici Gradskog vijeća, predsjednik Kluba Vijećnika NL Most, Ante Čikotić, podnio je “Prijedlog Zaključka o zauzimanju stajališta o tome da je u cilju protupožarne zaštite Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka, kao područja od osobitog značaja za Grad Split, nužno donijeti posebne mjere putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci neispravne hidrantske mreže, privođenje funkciji inteligentnog protupožarnog nadzornog sustava IPNAS, te kako bi se uspostavio sustav odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja”.


Gradsko vijeće, na čelu s predsjednikom Jurom Šundovom, njihov je prijedlog uvažilo, te naložilo da se radi izjašnjavanja pozove Pročelnik Službe za zaštitu i spašavanje Grada Splita, Filip Butorović.

Na temelju čl. 35., čl. 36. i čl. 44. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”
broj: 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Statut Grada Splita) te čl. 15. i čl. 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Poslovnik Gradskog vijeća Grada Splita) podnosimo prijedlog za donošenje zaključka o zauzimanju stajališta o tome da je u cilju protupožarne zaštite Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka, kao područja od osobitog značaja za Grad Split, nužno donijeti posebne
mjere putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci te kako bi se uspostavio sustav odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja.

                                            O B R A Z L O Ž E NJ E

Uz prijedlog za donošenje zaključka o zauzimanju stajališta o tome da je u cilju protupožarne zaštite Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka, kao područja od osobitog značaja za Grad Split, nužno donijeti posebne mjere putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci te kako bi se uspostavio sustav odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja.
1. Zakonski odnosno statutarni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje zaključka kojim se zauzima stajalište o grada potrebi sadržan je u čl.35. i čl.36. Statuta Grada Splita kao i čl. 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita.


2. Ocjena stanja i temeljna pitanja koja treba urediti aktom, kao i svrha koja se želi postići
uređivanjem odnosa na predloženi način

Zakon o zaštiti od požara u čl. 13. i 14. ostavlja mogućnost Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da uređuju područje zaštite od požara sukladno vlastitim planovima, potrebama i prosudbama. Činjenica je da u smislu protupožarne zaštite na području Park šume Marjan i marjanskog poluotoka danas imamo aktualan niz problema i to u vidu: dugogodišnje neispravnosti hidrantske mreže, šuma koja izvan Programa gospodarenja nije obuhvaćena nikakvim mjerama protupožarne zaštite, neispravnost protupožarnog nadzornog sustava, velike količine opasnog gorivog materijala kao produkt neadekvatnog održavanja šume u obuhvatu Programa gospodarenja, kao i problem zapuštenosti poljoprivrednih površina.O neophodnosti hitne intervencije govori sljedeći primjer: prilikom prikaza stupnja ugroženosti šuma od požara Park šume Marjan, južne padine i krajnji istočni dio uopće nisu uzeti u obzir budući da na tom području šuma uopće nije evidentirana mada u naravi ona postoji. Nadalje, kontinuirano se u Preventivno-tehničkim mjerama iz Preventivno-operativnog plana zaštite od požara navodi ispitivanje hidrantske mreže što je potpuno suvišno kraj činjenice da je prethodno utvrđena nepravilnost koja nije otklonjena, odnosno nisu poduzete nikakve radnje da bi se hidrantska mreža dovela u ispravno stanje. Također, iz čitavog niza drugih okolnosti, poput toga što i inspektori zaštite od požara u svojim zapisnicima navode kako nije donijet pravni akt iz kojeg bi bilo razvidno kojem je subjektu
povjereno održavanje i briga o ispitivanju hidrantske mreže, te napose uvažavajući činjenicu da stanje stvari upućuje na zaključak kako je i dalje komunikacija između Grada Splita, Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Parkova i nasada d.o.o. i problematična.
Stoga, smatramo da je donošenje predloženog Zaključka i usuglašenje Gradskog vijeća o postojećem problemu i nužnosti njegovog rješavanja zapravo preduvjet rješavanju.

3. Ocjena potrebnih sredstava za provođenje akta

Sredstva predviđena za privođenje funkciji neispravne hidrantske mreže, nova hidrantska mreža, zbrinjavanja velike količine opasnog gorivog materijala kao produkt neadekvatnog održavanja šume u obuhvatu Programa gospodarenja, kao i problem zapuštenosti poljoprivrednih površina mogu se
financirati iz tekućih sredstava Grada Splita, Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Parkova i nasada d.o.o. i predviđanjem novih sredstava u slijedećem proračunu i ne predstavlja značajan iznos s obzirom na zakonsku obvezu i potencijalnu ugrozu stanovništva i imovine ako bi došlo do požara.

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem

U prilogu se dostavlja tekst prijedloga Zaključka kojim se zauzima stajalište o potrebi
donošenje zaključka o zauzimanju stajališta o tome da je u cilju protupožarne zaštite Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka, kao područja od osobitog značaja za Grad Split, nužno donijeti posebne mjere putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci te kako bi se uspostavio sustav odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja.

5. Tekst odredaba važećeg akta koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena
ili dopuna

6. Prilozi

Na temelju članka 35. i članka 36. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” broj: 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i članka 53. Poslovnika gradskog vijeća Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita, na (broj 3) sjednici održanoj 1. kolovoza 2017.g., donijelo je

                                                     ZAKLJUČAK

o nužnom donošenju protupožarnih mjera Park šume Marjan i Marjanskog poluotoka, kao područja od osobitog značaja za Grad Split, nužnog protupožarnih mjera putem kojih bi se otklonili postojeći nedostaci te uspostava adekvatnog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja.

 I.

Gradsko vijeće Grada Splita suglasno je u stajalištu o potrebi donošenja posebnih mjera radi otklanjanja postojećih nedostataka te uspostave sustava odgovornog gospodarenja, korištenja, upravljanja i održavanja navedenog područja. Posebne mjere se odnose na privođenje funkciji postojeće hidrantske mreže, razvoj nove hidrantske mreže za područja gdje je nema i uspostavu sustava za preventivno djelovanje i uočavanje požara.

    II.

Ovaj Zaključak gradskog vijeća Grada Splita će se dostaviti Uredu gradonačelnika, Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Parkovi i nasadi d.o.o.

  III.

Rok za privođenje funkciji navedenih mjera je 90 dana, dok je mjeru nove hidrantske mreže rok privođenja funkcije jedna godina od danšnjeg dana ili do provedbe donošenja proračuna za slijedeću godinu.
IV.

Ovaj Zaključak gradskog vijeća Grada Splita objavit će se u Službenom glasniku grada Splita, u skladu s odredbom čl.57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0